zicht op

dienstverlening

Samen werken aan uzelf en uw organisatie

Analyse

Onder de pijler analyse bieden wij dienstverlening aan organisaties, gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven. Denk daarbij aan feitenrapportages, benchmarks en beleidsnota’s. De benchmarks en trendanalyses zijn speciaal ontwikkeld voor sociaal ontwikkelbedrijven. Deze kunnen zowel gericht zijn op financiële analyses als op doelgroepenanalyses binnen de Participatiewet. Wij maken de verbanden zichtbaar tussen de feiten en de cijfers. Wij baseren ons voor deze analyses op de sectorinformatie van Cedris. Op basis daarvan is het mogelijk uw positie in het landelijke speelveld te bepalen en te ontdekken waar uw organisatie goed in is en waar verbeterpunten mogelijk zijn. Onze kracht zit in het verhaal achter deze feiten en cijfers. Vanuit die kracht nemen wij onze bevindingen met u door. Zodat u een helder inzicht krijgt in ontwikkelrichtingen en uit te werken business cases.  

Wij richten ons vooral op de strategische positie van de organisatie. Om de betekenisgeving van de organisatie en haar bestaansrecht te verstevigen. Om vanuit die basis helder inzicht te geven in de positie en de inrichting van de organisatie. Door als organisatie krachtig invulling te geven aan de missie ontstaat een scherpe focus waardoor het rendement kan toenemen. Wij kunnen u daarbij ondersteunen. Denk daarbij aan ondersteuning voor de strategische positiebepaling, het uitwerken van business cases of ondersteuning op projectmatig vlak.   

Wij hebben veel ervaring in de planning & control cyclus van gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven. Wij kunnen ondersteuning bieden rondom de begroting en de jaarrekening. Wij kunnen de structuur rondom de planning & control cyclus verstevigen en doorontwikkelen. Een belangrijke kapstok voor deze structuur zijn de beleidsdocumenten. Denk daarbij aan de verordeningen die zijn afgeleid van de artikelen 212, 213 en 213a van de Gemeentewet. En de diverse beleidsnota’s zoals de nota weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen, waardering en afschrijving, verbonden partijen en het treasurystatuut. Wij kunnen u adviseren over de actualisatie van deze kaderdocumenten en het structureren daarvan.   

Voor gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven neemt het belang toe rondom het thema rechtmatigheid. Vanuit onze kennis over dit onderwerp kunnen wij u begeleiden om het proces van interne controle, rechtmatigheid en doelmatigheid op een voor uw organisatie passende manier in te richten en vorm te geven.  

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingen

Onder de pijler opleidingen kunnen wij kennis overdragen over de Participatiewet en de verslaggevingsrichtlijnen voor gemeenten, het BBV. Persoonlijke opleidingen op maat voor de deelnemer en uw organisatie. Om op een pakkende en interactieve manier kennis te vergroten, het grotere geheel te zien waarin de organisatie beweegt en om op een efficiënte manier uitvoering te geven aan de kaders van de wetgeving. Participatiewet, gemeentefinanciën, rechtmatigheid. Het zijn kernwoorden die wij voor u kunnen uitwerken in een op maat gemaakte opleiding. Daarnaast kunnen wij periodiek voor uw organisatie actualiteitensessies organiseren waarin wij u meenemen in de actualiteiten rondom bijvoorbeeld de Participatiewet.

De opzet van de kennisoverdracht over de Participatiewet ziet er globaal gezien als volgt uit: 

 • Historie: situatie vóór de decentralisaties 2015
 • Kanteling als gevolg van decentralisaties 2015
 • Inzoomen op de diverse doelgroepen vanuit de Participatiewet
 • Raakvlakken Wmo en Jeugdzorg
 • Financiering van de diverse doelgroepen binnen de Participatiewet
 • Gemeentefonds/circulaires (overheveling budgetten P-wet)
 • Financiering inkomensdeel (gebundelde uitkering)
 • Werk bespaart bijstand (inzet loonkostensubsidies)
 • Actualiteiten binnen de Participatiewet

De opzet van de kennisoverdracht over het BBV ziet er globaal gezien als volgt uit: 

 • Beleidskaders
 • De verplichte paragrafen
 • De planning & control cyclus
 • Weerstandsvermogen
 • Reserves en voorzieningen
 • Waardering en afschrijving
 • Verbonden partijen
 • Bedrijfsvoering
 • Treasury
 • IV-3 en de taakvelden
 • In control statement rechtmatigheid
 • Actualiteiten binnen het BBV

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Coaching

Met de coaching die wij bieden, maken wij u als persoon zichtbaar. En geven wij u zicht op uzelf en op uw organisatie. Wij baseren ons voor de coaching op het contextuele gedachtengoed. Ons doel is om mensen verder te helpen groeien in de kwaliteit van hun relaties. Als uitgangspunt gebruiken wij daarbij het contextuele gedachtengoed dat uitgaat van de mens als individu in verbinding met voor hem belangrijke relaties, zoals familie en collega’s.  

De contextuele coach is uniek in Nederland en onderscheidt zich van andere vormen van coaching. In de contextuele coaching staan vier dimensies centraal. Dat zijn in de eerste plaats de feiten (eerste dimensie). En in de tweede plaats de psychologische vermogens die we ontwikkeld hebben en waarmee we in beweging kunnen komen of geblokkeerd raken (tweede dimensie). We hebben allerlei systemen en gedrag aangeleerd (derde dimensie) en het gedrag van anderen beïnvloedt ons. Daarnaast heeft onze geschiedenis invloed in onze relaties (vierde dimensie). Deze relaties hebben grote invloed op ons gedrag. De contextuele coach is opgeleid in deze vier dimensies en zal de laatste dimensie als vertrekpunt nemen voor het coachtraject. Deze dimensie gaat onder andere over de kracht en de onmacht van de verbinding en de samenwerking. Dit kan zowel de verbinding met jezelf zijn als de verbinding met anderen. Groei, ontwikkeling en vrijheid zijn vruchten van een contextueel coachtraject.   

Contextuele coaching is onder andere passend in de volgende situaties:

 • Vergroten zelfbewustzijn
 • Meer inzicht in eigen persoonlijkheid
 • Leren omgaan met grenzen en het aangeven van grenzen
 • Leren om gestelde doelen te bereiken
 • Verbeterde balans tussen privé en werk
 • Stimulans voor effectieve teamsamenwerking
 • Een uitdaging in de communicatie
 • Leren omgaan met constructieve conflicten
 • Ontwikkelen en ontdekken van gaven en talenten
 • Groeien in de kwaliteit van relaties
 • Helpen balansen in de familie te herstellen
 • Inzicht verwerven in het persoonlijke levenspad
 • Ontdekken van uw passie

Werkwijze

Als contextueel coach kunnen wij vanuit verschillende invalshoeken naar de mens in het algemeen kijken. Deze deskundigheid gebruiken wij in het coachtraject. We stellen zaken aan de orde die gaan over uw persoonlijke geschiedenis, vaardigheden die u hebt aangeleerd en patronen die u hebt ontwikkeld. Patronen die u helpen, maar ook patronen die uw handelen in de weg kunnen staan. Daarnaast willen wij samen met u inzicht verwerven in uw persoonlijkheid. Wij werken niet probleemgericht maar kwaliteitsgericht. Samen kijken we waar u vandaan komt, wat u geleerd hebt en hoe effectief dit is voor uw persoonlijke levensopdracht.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

{

‘Financial coaching voor de lokale overheid met hart voor het sociaal domein.’

Kracht